مدیر دانشجویی و فرهنگی

 

نام : محمد

نام خانوادگی : صابری 

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای برق - قدرت

پست الکترونیک : mp_saberi@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷