نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
ندا حسینینداحسینیکارشناس اداری -مالیبایگانی136
طاهره طاهره گلیجطاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
مهدی رحیمی امیر بندهمهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103