نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
طاهره طاهره گلیجطاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
ندا حسینینداحسینیکارشناس اداری -مالیبایگانی136
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120