نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
مهدی رحیمی امیر بندهمهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
حسن نژاد مقدمحسننژاد مقدممسئول حراستواحد حراست110
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127