نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
حسن نژاد مقدمحسننژاد مقدممسئول حراستواحد حراست110
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
طاهره طاهره گلیجطاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124