نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
حسن نژاد مقدمحسننژاد مقدممسئول حراستواحد حراست110
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
مهدی مسلمیمهدیمسلمیمدیر اداری - مالیواحد اداری - مالی132
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
طاهره طاهره گلیجطاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124