روز بزرگداشت ابوعلی سینا

تاریخ برگزاری : ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ مناسبات

روز بزرگداشت ابوعلی سینا- روز پزشک